State NameVacancyApply
Karnataka Govt Jobs4025Click Here
Andhra Pradesh Govt Jobs23Click Here
Telangana Govt Jobs1008Click Here
TN Govt Jobs2989Click Here
Kerala Govt Jobs150Click Here
Maharashtra Govt Jobs76Click Here
Odisha Govt Jobs109Click Here
MP Govt Jobs1670Click Here
Jharkhand Govt Jobs74Click Here
Haryana Govt Jobs7471Click Here
Assam Govt JobsVariousClick Here
Bihar Govt Jobs7692Click Here
Tripura Govt Jobs140Click Here
Himachal Pradesh444Click Here
J&K Govt Jobs120
Click Here
Pondicherry Govt Jobs76Click Here
Rajasthan Govt Jobs3039Click Here
UP Govt Jobs2126Click Here